Polityka prywatności

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Okopień, Specjalistyczna Praktyka Lekarska (właściciel serwisu internetowego www.e-psychiatra.eu) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokola 54/2.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: katarzyna.okopien@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Źródło Państwa danych osobowych:

Większość danych podajecie Państwo sami wypełniając formularze i rejestrując się na konsultację.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko, numer PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia jak również informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, ponieważ jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Państwa procesu leczenia. Zapewniamy, że do dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych telefonicznie oraz on-line. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Realizujemy Państwa prawa np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniacie Państwo inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia. Kontaktujemy się z Państwem pod podany numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji. Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. dostawcom usług zaopatrujących serwis e-psychitra.eu w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych (portal nakiedy)

2. dostawcom usług prawnych i doradczych

3. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta

Czy dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?

Korzystanie z naszych usług medycznych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz. Jeżeli podają Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Prawa dostępu do danych:

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Jako administratorzy danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Informujemy także, że przysługuje się Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Strony internetowe osób trzecich:

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies (ciasteczka)

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. 

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.
Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy www.e-psychiatra.eu jest prowadzony przez Katarzynę Okopień; Praktyka Lekarska Specjalistyczna Katarzyna Okopień z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokola nr 54, lok. 2

SŁOWNIK

Usługodawca (także Sprzedawca) – Praktyka Lekarska Specjalistyczna Katarzyna Okopień z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokola nr 54, lok. 2

Pacjent (także Klient) – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług teleporady za pomocą sklepu internetowego www.e-psychiatra.eu 

Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pacjenta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Katarzynę Okopień; Praktyka Lekarska Specjalistyczna Katarzyna Okopień sklep internetowy, dostępny pod domeną www.e-psychiatra.eu

Usługa (także teleporada, konsultacja online) świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności we wskazany dzień oraz wskazaną godzinę u lekarza specjalisty w celu realizacji świadczenia zdrowotnego

Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Pacjenta Usługi (teleporady) w Sklepie Internetowym zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość wyrażone poprzez umieszczenie Usługi w Koszyku i przejście do płatności.

OGÓLNE WARUNKI

1. Usługodawca jest lekarzem psychiatrą i świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego specjalistyczne konsultacje lekarskie online (teleporady).
2. Usługodawca daje możliwość składania Zamówień na Usługi dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji teleporady prowadzonych przez lekarza specjalistę psychiatrę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że aby można było zrealizować teleporadę musi mieć do dyspozycji komputer lub laptop lub telefon z kamerą i mikrofonem a także dostęp do Internetu umożliwiający transmisję głosu i obrazu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Pacjent może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę .
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Usługi na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Usługi i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Pacjentowi komunikaty.
3. Pacjent dokonując zakupu teleporady dokonuje również rezerwacji wybranego przez siebie terminu wykonania Usługi (w tym daty i godziny),
4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Pacjenta Regulaminu.
5. Pacjent nie ma możliwości rezerwacji teleporady oferowanej przez Usługodawcę na stronie Serwisu bez jej jednoczesnego opłacenia.
6. Pierwsza teleporada trwa 40 minut, kolejne 20 minut
7. Pacjent przerywając teleporadę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
8. Płatności za Usługi dokonywane są przez Pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24
9. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Usługi, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Pacjenta.
10. Po złożeniu Zamówienia, Pacjent otrzymuje wiadomość e-mail bądź SMS będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
11. Wraz z otrzymaniem przez Pacjenta potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

OBOWIĄZKI STRON

1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
2. Pacjent zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

CENY I PŁATNOŚCI

Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: lekarz@e-psychiatra.eu lub listownie na adres: Praktyka Lekarska Specjalistyczna Katarzyna Okopień, Wrocław, ul. Sokola nr 54, lok. 2.
2. Usługodawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Pacjent ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

REKLAMACJE

1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Praktyka Lekarska Specjalistyczna Katarzyna Okopień, Wrocław, ul. Sokola nr 54, lok. 2 i zawierać zwięzły opis nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności, wraz z zakresem żądań.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o Usługach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Pacjenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.